teheccüd (gece)namazı kılmanın faziletleri

2010-12-10 02:40:00

http://img222.imageshack.us/img222/9297/39359613.gif

 

TEHECCÜD NAMAZI

Tabiinin büyüklerinden Esved ile Alkame: "Teheccüd uykudan sonradır" demişlerdir. Hatta hiç uyumaksızın bütün geceyi ibadetle geçirmeyi adet edinmek mekruh sayılmıştır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 13). Buhârî'nin Amr b. el-As (r.a)'dan rivâyetine göre bir kere Resulullah (s.a.s) Abdullah b. Amr'e "Ey Abdullah! Senin her gün oruç tuttuğun ve her gece baştan başa namaz kıldığın haberi bana ulaşmadı mı sanırsın " buyurmuşlardır. Abdullah da, "Evet öyledir, ya Resulullah! Bütün gece namaz kılarım" demiştir. Rasûl-i Ekrem, "Sakın öyle yapma. Kâh oruç tut, kâh iftar et, gecenin bir kısmında namaz kıl, bir kısmında uyu" buyurmuştur (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 13).

Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimize hitaben: "Gecenin bir kısmında sadece sana mahsus, fazla (bir ibadet) olmak üzere namaz kıl. Muhakkak Rabbin seni öğülmüş bir makama erdirecektir" (el-İsra, 17/79) buyurulmuştur.

Ayet-i kerimenin tefsirinde teheccüd namazının Hz. Peygamber için farz veya fazilet olduğu ümmeti için nafile olduğu belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz teheccüd namazını kılmağa devam eder, bu namaz için kalktığında da şöyle dua ederdi:

"Ya Rab! Her hamd Senin içindir. Sen, göklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyin daimi müdebbirisin. Yine her hamd senin içindir. Sen, göklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyin nurusun, (bunları aydınlatırsın). Yine her hamd senin içindir. Sen göklerin ve her yerin ve bunlarda bulunan her şeyin sahibisin. Yine her hamd senin içindir. Sen haksın, senin vaadin de haktır. (Ahirette) seni görmek de haktır. Sözün haktır. Cennetin de haktır, Cehennemin de haktır. Peygamberinde haktır, Muhammed (s.a.s) de haktır. Kıyamet günü de haktır. Ya Râb! Ancak sana itaat ettim. Sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim, yalnız senin (burhanlarına) dayanarak (düşmanlarla) mücadele ettim. Aramızda yalnız seni hakem kıldım. Ya Râb! Önce işlediğim ve sonra işlerim sandığım, gizli yaptığım ve aşikâra işlediğim (bütün) günahlarımı bağışla! (Ahiret hayatımda beni) takdim eden, (dünya tarihinde nübüvvetimi) tehir eden ancak sensin. (Allahım!) ibadete layık ilah yoktur, yalnız sen varsın, yahut, senden başka ibadete layık ilah yoktur. Hakîmâne tasarruf da, tam kuvvet de Allah ile kaimdir"
(Tecrid-i Sarih Tercemesi, IV, 12).

Teheccüd namazı menduptur. İki ilâ oniki rekat arasında kılınabilir. En azı iki rekat, en çoğu oniki, ortası ise sekiz rekattır. Her iki rekatta selam verilmesi daha faziletlidir.

Teheccüdün en faziletli vakti:

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Sahih-i Müslim'de Ebû Hureyre (r.a)'dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte teheccüd namazının en faziletli vaktini şöyle belirtmiştir: "Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Geceyi iki kısma bölersen son kısmı namaz için en faziletli vakittir. Eğer geceyi üçe bölersen ortası en faziletli vakittir" (Tecrid-i Sarih Terc. IV, 16).

Teheccüd namazı çok faziletli bir namazdır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde teheccüd namazı kılmaya teşvik edilmiş ve bu namazı kılanlar övülmüştür. Yüce Rabbimiz geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılanlar hakkında şöyle buyurur: "Onların yanları yataklarından uzaklaşır (teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkarlar), korkarak ve umarak Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (hayır için) harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için gözlerini aydınlatıcı ne güzel (nimetlerin) saklandığını hiç kimse bilmez" (es-Secde, 32/16-17).

Ebû Hureyre (r.a)'dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Geceleyin kalkıp namaz kılan ve karısını uyandırarak ona da kıldıran, şayet kalkmak istemezse yüzüne su serpen erkeğe Allah rahmet eder, (günahlarını bağışlar). Yine geceleyin kalkıp namaz kılan ve kocasını uyandıran, kalkmak istemezse yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet eder (günahını bağışlar)" (Ebû Davûd, Salâtü'tTatavvu', 18).

Hadis-i şerif insanı teheccüd namazı kılmaya teşvik ettiği gibi, aile fertlerini kaldırıp onlara da bu faziletli namazı kıldırmaya teşvik etmektedir.

Yine Ebû Hureyre ve Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu rivâyet etmişlerdir: "Kim geceleyin uyanır ve karısını da uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılarlarsa, Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardan yazılırlar" (Ebû Davûd, Vitr, 13). Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlar ise Allah'ın mağfiret ve mükâfatına nail olacaklardır. Kur'an-ı Kerimde onlar hakkında "Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar, işte Allah bunlar için bağış ve büyük mükâfat hazırlamıştır" (el-Ahzab, 33/35) buyurulmuştur.

Bir kimse itiyat haline getirdiği teheccüd namazını özürsüz yere terketmemelidir. Hz. Âişe validemizin şöyle dediği rivâyet edilmiştir: "Gece namazını terketme. Çünkü Resulullah (s.a.s) onu terketmezdi. Hasta ve yorgun olduğun zaman oturarak kılardı(Ebû Davûd, Salatu't-Tatavvu', 18) Yine Hz. Âişe validemiz, "Resulullah (s.a.s)'e namazın en sevimlisi az da olsa devam edileni idi. Resulullah (s.a.s) bir namazı kılmaya başladığı zaman ona devam ederdi" demiştir (Buhar, Savm, 52).


Rabbimiz, bizleri hakkıyla kul , efendimize ise hayırlı bir ümmet olmayı ve okuduklarımızın muktezasıyla amel etmeyi nasip etsin inş...

Selam ve dua ile...

alıntıdır....

 

 

 

Gece namaz kılmanın fazileti

 


Hiç süphesiz, Rabb'in senin ve yanındakilerden bazılarının gecenin üçte ikisinden biraz eksik veya yarısı, yahud üçte biri kadar ayakta kaldığını bilir. Gece ile gündüzü Allah düzenler, sizin onu saymayacağınızı bilir ve bunu size bağısladı.


 

Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Allah içinizden hastaların, O'nun fazlından pay aramak üzere yer yüzünde yol tepecek olan diğerinin ve O'nun yolunda çarpışacak olan başkalarının olduğunu bilir.

 

Buna göre onan Kur'an'ı Kerim'in kolay gelenini okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a karşılıksız borç verin. Kendiniz için ne ayırırsanız onu Allah Katı'nda daha hayırlı, daha yüksek bir mükafat olarak bulursunuz.

 

O halde Allah'dan afv dileyin, cünki O, bagislayici ve esirgeyendir.

(Müzemmil - 20)

 

"Muhakkak ki gece ibadete kalkan kişi neşe bakımından daha kuvvetli Kur'an'ı Kerim okuyus bakımından daha saglamdır."

(Müzemmil - 6)

 

Vücudları yataklardan uzaklaşarak Rabb'lerine korku ve ümidle yalvarır ve kendilerine ayırdığımız rızıktan verirler.

(Secde - 16)

 

"Bunlar mı yoksa Allah'a itaatkar, geceleri secde ederek ve ayakta durarak ahiretten çekinen ve Rabb'inin rahmetini dileyen kimseler mi daha hayırlıdır? De ki, Bilenler ile bilmeyenler hiç bir olur mu? Ancak derin görüş sahipleri bunu düşünür"

Ve o kimseler ki, gecelerini secde ederek ve ayakta durarak geçilirler

(Furkan - 64)

 

"Ey mü'minler, sabırla ve namazla All‰h'dan yardım dileyin, hiç süphesiz Allah sabredenler ile beraberdir."

(Bakara - 153)

 

Bir ifadeye göre, son ayetteki namaz dan maksat, gece kılınan namazdır, bu namaza katlanarak nefse karşı verilen cihadda destek sağlanmış olur.

 

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

Şeytan uykuda yatınca her birinizin ensesine haydi uyu, sana uzun geceler diyerek üç dügüm atar, insan uyanır ve Allah'ın adını anınca düğümlerden biri çözülür. Eğer kalkar, abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Namaz kılarsa bir düğüm daha çözülerek insan şevkli ve huzur içinde sabaha erer. Aksi halde bozuk bir halet-i ruhiye içinde ve miskin olarak sabahı bulur.

 

Peygamberimizin huzurunda birinden bahsederek sabaha kadar uyudugu söylenince.

Peygamber'imiz O adam, şeytanın kulağına işediği biridir, diye buyurdu.

 

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"şeytanın burun damlası, afyonu ve göz damlası vardır. O birisine burun damlası akıttığı zaman kötü huylu olur. Ona afyon yutturduğu zaman dili kötü konuşur. Gözüne damla akittigi zaman da sabaha kadar uyur."

 

Yine Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Geceleyin kılınan iki rekattlik namaz. insanoğlu için dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha yararlıdır. Ümmetime zor gelmese iki rek'at gece namazını üzerlerine farz kılardım."

 

"Gecenin öyle bir anı vardır ki, onu yakalayıp da Allah'dan hayırlı bir şey dileyen müslüman'a, Allah ne dilerse verir."

 

Mugire İbni Sube buyurur ki; Peygamber'imiz bir gece ayakları sisinceye kadar namaz kıldı. Kendisine Allah senin geçmiş gelecek bütün zellelerini afvetmedi mi diye sorulunca, Ben şükreden bir kul olmayayım mı? diye cevab buyurdu.

 

Anlasılıyor ki, Peygamberimizin bu hareketi, daha yüksek bir mertebeye ulaşmak hedefini güdüyordu. Cünki şükretmek, artış ve gelişme sebebidir. Nitekim Ulu Allah

Eğer şükrederseniz, size daha fazla veririm, diye buyuruyor. (İbrahim,7).

 

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Ya Ebu Hureyre! Eğer hayatta iken, ölünce, mezarda ve yeniden dirilince Allah'ın rahmetinin seninle birlikte olmasını istiyorsan, geceleyin Allah Rızası için kalk, namaz kıl. Ya Ebu Hureyre! Evinin köselerinde namaz kılarsan evinin aydınlığı gökte takım yıldızları gibi ve dünya halkı için de yıldız gibi olur."

 

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Geceleyin namaz kılmayı sakın ihmal etmeyin. Çünki o sizden evvelki iyilerin adetidir. Geceleyin ibadet etmek. Allah'a yaklaştırıcı, günahlara kefaret sebebi, vücudu hastalıklardan koruyucu ve günahlardan alakoyucudur."

 

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

''Gece namaz kılmak isterken uykusu bastıran kimseye namazın sevabı yazılır ve uykusu da sadaka yerine geçer.

 

Peygamber'imiz Ebu Zerr'e

Bir yolculuğa çıkmak istersen onun için hazırlık yapar mısın? diye sorar. Ebž Zerr Tabii. Ya Rasulallah diye cevap verir. Peygamber'imiz "Peki Kiyamet Günü yolculuğu nasıl olacak? Beni dinle, o gün sana yarayacak olanı sana söyleyeyim mi diye buyurur.

 

Ebu Zerr, Tabii ya Rasulallah Anam ve babam yoluna feda olsun, der. Bunun üzerine Peygamber'imiz söyle buyurur. " Yeniden dirilme günü için çok sıcak bir gün oruç tut. Kabir yalnızlığı için gece karanlığında iki rek'at namaz kıl. Kiyametin büyük olaylari için bir kere Hacc et ve muhtaca bir sadaka ver, ya haklı yere bir söz söyle, yahud kötü bir söz söylemekten dilini alıkoy.

 

Anlatıldığına göre, Peygamber'imiz zamanında, bir adam vardı, herkes yatağa girinceye uykuya dalınca kalkar, namaz kılıp Kur'an'ı Kerim okur ve Ey cehennemin Rabb'i, beni cehennemden koru diye dua ederdi.

 

Adamın bahsi geçince Peygamber'imiz O dua ederken bana haber verin, dedi ve adamın yanına varınca sözlerini duydu. Sabah olunca ona;Ya filan kisi, Allah'dan cenneti dileseydin ya! diye buyurdu. Adam Peygamber'imize; Ya Rasulallah! Daha o kadar değilim. Amelim oraya kadar ulasmaz " diye cevap verdi.

 

Hz. Ali (K.V.) buyurur ki " Bir gece Hz. Yahya (A.S) arpa ekmeği yiyerek karnını doyurur ve uykuya dalarak zikrini ihmal eder, böylece sabah olur.

 

Bunun üzerine Ulu Allah (C.C) ona şöyle vahyeder. Ya Yahya! (A.S.) Benim yurdumdan daha hay”rlı bir yurd mu ve bana yakın olmaktan sana daha faydalı bir çevre mi buldun? Ya Yahya! (A.S.) İzzet ve celalim hakki için eğer bir kereliğine cennet ile yüzyüze gelsen, kapılacağın iştiyak yüzünden yüreğinin yağı erir ve nefsin mahvolurdu. Eğer cehennemle bir defalığına karşılaşsan, yüreğinin yağı erir, gözyaşin yerine irin akar ve aba yerine deri giyerdin.

 

Peygamber'imize; Falan adam geceleyin namaz kılıyor, gündüz olunca da hırsızlık yapıyor, dediler. Peygamber'imiz de

İşlediği amel onu yaptığı kötülükten yakında alakoyacaktır'bb diye cevap verdi.

 

Peygamber'imiz (S.A.S) buyuruyor:

Allah'ın rahmeti o erkeğin üzerine olsun ki, geceleyin namaz kılmaya kalkar ve sonra karısını kaldırır, o da namaz kılar, kadın kalkmak istemezse yüzüne su serper.

 

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor:

Allah'ın rahmeti o kadının üzerine olsun ki. geceleyin namaz kılmaya kalkar ve sonra kocasını uyandırır da o da namaz kılar, kocası kalkmak istemezse yüzüne su serper.

 

alıntıdır.....

 

1864
0
0
Yorum Yaz